I. Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mô tả công việc

1.1. Phỏng vấn, khảo sát (Lãnh đạo, phòng Nhân sự, Cán bộ quản lý)
1.2. Thu thập thông tin về ngành, về lĩnh vực hoạt động; khảo sát chuỗi hoạt động của doanh nghiệp
1.3. Xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, ma trận công việc
1.4. Khảo sát các vị trí công việc
1.5. Xây dựng hệ thống bản mô tả công việc các vị trí
1.6. Đào tạo chuyển giao, vận hành

Xậy dựng cơ cấu tổ chức

2. Tư vấn xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ

2.1. Đào tạo nhận thức cho Phòng Nhân sự, Trưởng phòng/bộ phận về quy trình, vai trò của quy trình trong công tác quản trị
2.2. Thu thập thông tin, phỏng vấn, khảo sát luồng nghiệp vụ lập danh mục các quy trình cần xây dựng
2.3 Khảo sát công việc
2.4 Xây dựng các quy trình
2.5 Đào tạo áp dụng, vận hành quy trình

Hệ thống quy trình nghiệp vụ

3. Tư vấn xây dựng hệ thống chính sách lương

3.1. Thu thập thông tin về tình hình trả lương hiện tại của Công ty, thông tin về các mức lương trên thị trường, đánh giá thực trạng trả lương của Công ty, tư vấn xây dựng hệ thống lương mới
3.2. Xây dựng hệ thông tiêu chí đánh giá giá trị công việc để định giá giá trị công việc theo từng vị trí
3.3. Đánh giá giá trị công việc và xây dựng thang bảng lương theo vị trí công việc
3.4. Xác định quỹ lương, xác định các phương án trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi phù hợp với đặc điểm của Công ty và thị trường
3.5. Xây dựng quy và hoàn thiện chế trả lương

Giải pháp lương thưởng, chính sách

4. Tư vấn xây dựng khung năng lực

4.1 Khảo sát hiện trạng đánh giá năng lực của Công ty
4.2.Xây dựng các tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí, làm cơ sở đánh giá năng lực nhân sự và xếp lương cho người lao động
4.3. Ghép vào thang bảng lương, ấn định mức lương cho từng cá nhân

Hệ thông khung năng lực

5. Tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (BSC, KPI, OKR)

5.1. Phỏng vấn, khảo sát Ban Lãnh đạo, Cán bộ quản lý; đánh giá về hiện trạng công tác đánh giá hiệu quả làm việc của Công ty
5.2. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá, lượng hóa cụ thể bằng điểm số
5.3. Xây dựng quy trình, mẫu biểu đánh giá

Hệ thống đánh giá BSC & KPI, OKR cho doanh nghiệp

6. Đào tạo, chuyển giao tổng thể cho 3 hợp phần (3), (4), (5) 10

Nếu doanh nghiệp bạn đang loay hoay trong vấn đề quản trị, hoạch định, kiểm soát gọi cho chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hotline: 0934 8888 29

Tags: , , , ,

Bài viết trước đó Quản lý nhà hàng