Khóa đào tạo Quản lý cấp trung

Nhà quản lý là những người làm việc trong tổ chức, điều khiển công việc của người khác và chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động của họ. Nhà quản lý là người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát con người, tài chính, vật chất và thông tin một cách có hiệu quả để đạt được mục tiêu.

 Ba cấp bậc quản lý

  • Nhà quản lý cấp cao: là nhóm nhỏ các nhà quản lý ở cấp bậc tối cao trong tổ chức, chịu trách nhiệm về thành quả cuối cùng trong tổ chức.
  • Nhà quản lý cấp giữa: là một khái niệm rộng, dùng để chỉ những cấp chỉ huy trung gian (trên họ và dưới họ còn có những nhà quản lý khác).
  • Nhà quản lý cấp cơ sở: là những nhà quản lý ở cấp bậc cuối cùng trong hệ thống cấp bậc của các nhà quản lý trong cùng một tổ chức.

Năng lực của cán bộ quản lý cấp trung (MMM):

  • Năng lực chuyên môn
  • Năng lực quản trị

Các kỹ năng của cán bộ quản lý cấp trung:

  • Kỹ năng chuyên môn/Kỹ thuật ( technical skills)
  • Kỹ năng giao tiếp/làm việc với con người ( human skill)
  • Kỹ năng tư duy ( conceptual skills)

Newtop tổ chức khóa đạo tạo cho Cán bộ quản lý cấp trung các doanh nghiệp theo đơn đặt hàng. Liên hệ hotline 0934 8888 29