Trên cương vị Lãnh đạo doanh nghiệp, chắc hẳn anh/chị thường xuyên đối mặt với những trăn trở:

  • Làm sao để xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp vận hành doanh nghiệp?
  • Làm sao để phân cấp, phân quyền rõ ràng?
  • Làm sao để các phòng/bộ phận hoạt động tốt, phối hợp trơn tru, không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau?
  • Làm sao để mỗi cá nhân biết và thực hiện tốt công việc của mình?
  • Làm sao để xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ các bộ phận, giúp hoạt động quy củ, ngăn nắp?
  • Làm sao để xây dựng hệ thống lương, phúc lợi khoa học, rõ ràng và cạnh tranh;
  • Làm sao đê đội ngũ Cán bộ nhân viên có động lực làm việc tốt?
  • Làm thế nào để xây dựng được văn hóa doanh nghiệp và phát huy vai trò của nó trong tổ chức?

Thấu hiểu điều đó, Newtop có thể giúp anh/chị xây dựng hệ thống quản trị thông qua các gói tư vấn của chúng tôi. Newtop luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.