CÁC GÓI TƯ VẤN NHÂN SỰ:

1. Tư vấn chiến lược nhân sự

2. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, hệ thống Mô tả công việc

3. Xây dựng hệ thống quản trị nhân sự (quy trình, quy định, chính sách)

4. Xây dựng hệ thống lương

5. Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc

6. Tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp